Whit Walks-2014

photo's courtesy of Adrian Turton